Οικονομία Διοίκηση

Ταμειακό υπόλοιπο 1 Σεπτεμβρίου 2019

10.332.656,48€

Ταμειακό υπόλοιπο 1 Αυγούστου 2023

7.580.258,05€

357 Οικονομικές Επιτροπές από το 2019 έως σήμερα.

Μειώθηκαν κατά 50% τα ανταποδοτικά τέλη από το 2020 έως σήμερα, η μεγαλύτερη μείωση που έγινε ποτέ στον Δήμο.

Κατατέθηκε πρόσκληση στα τραπεζικά καταστήματα του νησιού για να προσκομίσουν προσφορά για

την καλύτερη επενδυτική διαχείριση των ταμειακών αποθεμάτων του Δήμου ύψους 10.065.490€ από όπου προέκυψε η καλύτερη προσφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο Δήμος εισέπραξε

από τόκους 286.828,71€.

▷ Τακτοποιήθηκε μία σοβαρή οικονομική εκκρεμότητα του Δήμου και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και το κλείσιμο των χρεών (ισολογισμοί) για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

▷ Με σκοπό την πρόσληψη μόνιμου και εποχικού προσωπικού συστάθηκε Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΟΕΥ), μία σοβαρή εκκρεμότητα από το 2011, ενώ για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας συστάθηκε

για πρώτη φορά.

▷ Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, για την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των τμημάτων του Δήμου, τον εντοπισμό των προβλημάτων και την άμεση λύση τους, ο Δήμος ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει στην δημιουργία του Τμήματος.

▷ Δόθηκε οριστική λύση σε μία πολύ σοβαρή οικονομική εκκρεμότητα της ΔΕΥΑΣ από το 1996, τη διευθέτηση του τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 2.029.451,55€, που παρεμπόδιζε την εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης. Με την υπογραφή της σύμβασης στις 21 Ιουνίου 2023 μεταξύ της Τράπεζας και της ΔΕΥΑΣ μειώθηκε το προς απαίτηση ποσό από 2.029.451,55€ σε 964.613,64€, ποσό που θα λάβει ως

επιχορήγηση η ΔΕΥΑΣ από πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στις 14 Ιουνίου 2023.

▷ Ρυθμίστηκαν εκκρεμείς οφειλές χρόνων προς τον Δήμο, με αποτέλεσμα τη συνεχή εισροή εσόδων συνολικού ποσού ύψους 1.150.279,6€.

▷  Τακτοποιήθηκε το πολύχρονο χρέος από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (20 παροπλισμένων και μη) του Δήμου, ύψους 170.000€.

▷ Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου, (Δημοτικό Ραδιόφωνο) που εκκρεμούσε από το 2011 για την κάλυψη υποχρεώσεων συνολικού ποσού 201.060,20€, προς τους πρώην εργαζομένους της Επιχείρησης, τους προμηθευτές, προς το Δημόσιο

και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, διεκδικώντας παράλληλα ειδικές ρυθμίσεις, ώστε να μειωθούν οι προσαυξήσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών.

▷ Διπλασιάσθηκε η τιμή μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείοστο Μπούρτζι από 50.000€ σε 100.000€ ετησίως μετά από πλειοδοτική διαδικασία.

▷ Το 2020 λάβαμε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 400.740€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

μετά από αίτημα του Δήμου.

▷ Το 2020 και 2021 λάβαμε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 804.981€ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού μετά από αίτημα του Δήμου.

▷ Δόθηκε οριστική λύση στο μείζον πρόβλημα της λειτουργίας της μικροσυγκοινωνιακής γραμμής του Δήμου.
Η παραχώρηση του μικροσυγκοινωνιακού έργου για 15 έτη μετά από τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντίτιμο ετήσιου μισθώματος 400.000€ ανά έτος θα επιφέρει στον Δήμο 6.000.000€.

▷ Για πρώτη φορά οι περιοχές Ασέληνος – Αεροδρόμιο– Ξάνεμος, Καλύβια – Ευαγγελίστρια συνδέονται με συγκοινωνιακή γραμμή και δίνεται δυνατότητα για έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τους εργαζομένους, έκπτωση 50% για τους συνταξιούχους, τους πολύτεκνους και τους φοιτητές, δωρεάν μετακίνηση για άτομα με ειδικές ανάγκες, μαθητές, ανέργους και δωρεάν μετακίνηση αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Σκιάθου εντός νομού.

▷Με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής 15.350,17 τ.μ. στη θέση Κουκουναριές, που περιλαμβάνουν δρόμους, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού και θέσεις στάθμευσης, που ανήκoυν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στον Δήμο και έχουν καταπατηθεί από το ξενοδοχείο Elivi, πέρασαν στην μερίδα του Δήμου από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με Συμβολαιογραφική Πράξη.

 

▷Έγινε σύσταση Κανονισμού Στάσιμου Υπαίθριου εμπορίου, για τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.
Ο Δήμος προχώρησε σε ενέργειες επιχειρησιακού σχεδιασμού εναρμονισμένου με τους 17 στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα.

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την οποία ο Δήμος συμπεριλήφθηκε σε πλατφόρμα του ΟΗΕ ανάμεσα σε 70 Δήμους και για την οποία βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ.